Vorming op maat

Opzet

Don Bosco Vorming & Animatie is steeds bereid om met een organisatie te zoeken naar een vormingstraject op maat. Dit heeft grote voordelen: het aanbod wordt grondig voorbereid met de organisatie en de aanpak is aangepast en sluit aan bij de reële vormingsbehoeften. De impact van deze aanpak en de kans dat het geleerde ook daadwerkelijk geïntegreerd wordt op de werkvloer is groter.


In principe kunt u elk thema dat leeft in uw organisatie laten omzetten in een vormingsprogramma, aangepast aan de concrete noden. De specifieke invalshoek van Don Bosco Vorming & Animatie is de eigen stijl en opvoedingsmethode van Don Bosco vertaald naar deze tijd. Daarnaast kan u ook kiezen uit de verschillende vormingsprogramma's die we door de jaren heen ontwikkeld hebben. We zijn steeds bereid om deze op maat van uw organisatie te brengen.

 

 

Connection Day

Het samen bouwen aan een school, waar elke leerling en collega thuis kan zijn, is een erg belangrijke pijler van onze salesiaanse identiteit. Het is niet steeds evident hier in de drukte van het schoolleven de nodige aandacht en ruimte voor te vinden.
Connection Day is een uniek programma waarbij we in de school een dag met jouw corps of team op
(inter-) actieve wijze aan de slag gaan rond het thema van verbondenheid. Het programma is samengesteld met bestanddelen en ingrediënten uit verschillende invalshoeken, zoals de waarderende benadering, ‘over de streep’, preventief en verbindend werken, het opvoedingsproject, teambuilding, en last but not least, fun!).
 

Doelgroep

Deze dag richt zich tot teams die ervoor kiezen om op preventieve wijze een dag tijd te investeren in hun eigen werking, verbondenheid en groei. Het programma wordt in overleg afgestemd op de wensen en noden van elk team. Ook naar een geschikte datum gaan we samen op zoek.

 

 

 

Andere voorbeelden

 In het verleden werkten we o.a. volgende vormingen of begeleidingen op maat uit:

    • We ondersteunden directies en opvoeders in hun professionele groei. In een individueel of groepstraject.

 

    • In diverse workshops, gespreid over het twee jaar, maakte het internaatsteam van Woluwe kennis met de historische Don Bosco en de salesiaanse 
      pedagogie. Wat betekent dit voor ons vandaag?

 

    • Ook voor het internaatsteam van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem is een eigen traject op maat uitgewerkt.

 

    • De campus Haacht vroeg ons het traject ‘collega’s begeleiden in hun professionele groei’, dat opgenomen was in het open aanbod, ter plaatse en op 
      maat te brengen voor hun begeleiders van (nieuwe) leerkrachten.

 

    • Voor verschillende basisscholen en enkele secundaire scholen werkten we een pedagogische studiedag op maat uit vanuit het vernieuwde 
      opvoedingsproject.

 

    • We brachten het vormingsprogramma 'Verschil maken voor je leerlingen' ter plaatse op de campus van Haacht voor 10 gedreven leerkrachten.

 

    • ...

 

 

Thema's

 • Het opvoedingsproject in zijn geheel of bepaalde deelaspecten: Opvoeden, de opvoeder, de basishoudingen, de 6 kenmerken van een salesiaanse pedagogie ...
 • Met het opvoedingsproject naar de werkvloer: over de implementatie van het opvoedingsproject
 • De salesiaans-christelijke identiteit van een organisatie
 • Organisatieontwikkeling en verbeterprojecten
 • Omgaan met weerstanden
 • Leren aan ervaring
 • Werk maken van professionele ontwikkeling
 • De zorg voor het salesiaans karakter van je werk als een gedeelde en gedelegeerde zorg
 • Communicatie en gedrag
 • Functioneringsgesprekken voeren
 • Feedback geven en ontvangen (mondeling of schriftelijk)
 • Slechtnieuws gesprekken voeren
 • Zingeving in opvoeding/hulpverlening
 • Opvoeding en spiritualiteit
 • Preventie en opvoeding
 • Emancipatorisch werken
 • Klasmanagement
 • Omgaan met regel- en normovertreding
 • Schoolleiderschap
 • Conflictdiagnose en -beheersing
 • Begeleiding van nieuwe personeelsleden
 • Overleggen en beslissen
 • Omgaan met veranderingsprocessen
 • Coachen van medewerkers
 • Omgaan met zorgleerlingen
 • ...

 

Praktisch

Wanneer u met een vraag zit rond maatwerk kunt u ons contacteren. Wij hanteren volgende criteria om op uw vraag in te gaan:
   ●  Er moet ruimte zijn in onze kalender;
   ●  We moeten over voldoende achtergrond beschikken om op deze vraag in te gaan;
   ●  We moeten kunnen werken vanuit onze visie op vorming;
   ●  Er moet voldoende openheid voor en affiniteit met de salesiaanse opvoedingsvisie en spiritualiteit aanwezig zijn.

 

Om echt op maat te werken wordt in overleg met een vertegenwoordiger van uw organisatie en van Don Bosco Vorming & Animatie de doelgroep, doel en inhoud (het gewenste effect van de vorming en de te ontwikkelen competenties), de werkwijze (vormingsprofiel), timing en fasering van het vormingsprogramma vastgelegd. Indien mogelijk wordt er op eerder gegeven vorming verder gewerkt.
Het is meestal mogelijk de vormingstijdstippen aan te passen aan de gewoonten in uw organisatie.
Al deze overlegelementen worden in een einddocument opgenomen samen met de concrete afspraken zodat dit uiteindelijk kan dienen als een soort contract.
Don Bosco Vorming & Animatie start het project nadat er volledige consensus is bereikt over de inhoud van het vormingsprogramma en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de prijs.

 

Moment van de aanvraag

Na het schetsen van het traject dat we met de aanvrager willen gaan om kwaliteit te garanderen, zal het duidelijk zijn dat het van groot belang is om tijdig uw vraag voor te leggen.

 

Groepsgrootte

Opdat het leereffect optimaal zou zijn, wordt er gewerkt in groepen met een maximum grootte, deze is afhankelijk van de beoogde doelen met het vormingsprogramma.

 

Begeleiding

Een vormingsprogramma wordt begeleid door de stafmedewerkers van Don Bosco Vorming & Animatie. Voor specifieke thema’s doen we beroep op deskundige externe medewerkers.

 

Locatie

Voor de accommodatie, maaltijd en koffie zorgt u in principe zelf, tenzij anders afgesproken. In de overeenkomst met Don Bosco Vorming & Animatie staat steeds duidelijk aangegeven voor welk didactisch materiaal u moet zorgen en waar wij zelf voor zorgen.

 

Kostprijs

De prijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal dagen, het aantal deelnemers en de aard van de opdracht. Dit wordt vooraf per opdracht besproken.

 

Info

Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee


Tel  016 47 91 24


vormingenanimatie(at)donbosco.be