De oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Conferentie van Don Bosco voor de salesianen en jongeren in Valdocco op 18 maart 1876
In deze toespraak voor de jongens en de opvoeders van het Oratorio van Valdocco in Turijn naar aanleiding van het feest van de H. Jozef reflecteert DON BOSCO over het evangeliecitaat ‘de oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig’. Wat deze toespraak voor ons boeiend maakt is het, voor zijn tijd toch wel ongewone, pleidooi voor de rol van de leek. Iedere man of vrouw wordt geroepen om op zijn of haar eigen manier en vanuit de eigen mogelijkheden en talenten een volwaardige arbeider te zijn in de wijngaard van de Heer. Dit is een nieuw geluid in een tijd waar men spontaan de arbeider in de wijngaard associeerde met de priester of religieus. Deze bijdrage is voorzien van een inleiding van de hand van Rik Biesmans.
De PAG is als een potlood
De metafoor van de potlood wordt hier gebruikt om de werking van de PAG te illustreren.
De pastorale dimensie van een school of instelling voor bijzondere jeugdzorg
JOHAN VAN DER VLOET en JEF GEVAERTreflecteren verder op de paradigmawissel in de pastoraal (zie het artikel van André Fossion). Ze verkennen hoe in de wereld van het onderwijs en de bijzondere jeugdzorg nog aan pastoraal gedaan kan worden en formuleren hiervoor een aantal concrete denkpistes. Pastoraal vandaag vraagt om een nieuw denken en een andere aanpak. Het vraagt ook een grondige reflectie over de rol van de pastorale werker en opvoeder en daagt uit om aan de eigen spiritualiteit, pastorale vaardigheden en attitudes te werken.
Een pastoraal voor het leven
ANDRE FOSSION pleit voor een paradigmawissel in de pastoraal. De klassieke pastorale aanpak moet losgelaten worden voor een maieutische aanpak (pastorale d’engendrement). Zijn artikel is opgebouwd rond de krachtige metafoor van een door een orkaan verwoest landschap waar onverwacht en spontaan nieuw leven blijkt op te bloeien. Welke ingesteldheid en attitudes dit van de pastorale werkers vraagt, wordt in een tiental aanbevelingen uitgewerkt.
Geloofsgesprek aan de hand van de kaart van het opvoedingsproject.
Werkvormen om deelnemers te laten stil staan bij wat bepaalde facetten van het geloven (pastoraal, ...) voor hen betekenen, dit te verwoorden en te komen tot een gesprek met de andere deelnemers. Deze werkvorm kan zowel een aanzet zijn voor een groepsgesprek als voor een tweegesprek.
Het kruisbeeld anders bekeken
Een project waarbij Eric Haelvoet met leerlingen van het eerste tot het zesde jaar op zoek gegaan is naar een andere invulling van het kruisbeeld. Op deze manier heeft het meer betekenis voor de jongere en krijgt het (ook vormelijk) een persoonlijkere invulling.
Het primaat van de religieus-christelijke dimensie in de pedagogie van Don Bosco
ALDO GIRAUDO, één van de meest onderlegde kenners van het leven en werk van Don Bosco op dit moment, toont in zijn bijdrage aan hoe de zorg voor de ‘ziel’ van de jongere de kern vormde van het denken en het engagement van deze priester-opvoeder. De religieuze dimensie primeerde op alle andere dimensies. Dit betekent niet dat andere dimensies onbelangrijk waren, maar ze werden ten dienste gesteld van en ge ntegreerd in de geloofsdimensie. Een bijdrage die te denken geeft over de finaliteit van de zorg voor en de opvoeding van jongeren.
Je geloofsgroei in kaart gebracht.
Werkvorm die mensen helpt om je eigen geloofsgeschiedenis in kaart te brengen en zich bewust te worden wat ze in dit verband uit het verleden meedragen, waar ze vandaag staan en waar ze in de toekomst naar toe willen groeien. Deze werkvorm kan zowel een aanzet zijn voor een groepsgesprek als voor een tweegesprek.
Jongerenpastoraat als openbaringskunde en zorg voor de ziel
De jongerenwereld als vindplaats voor nieuwe theologische perspectieven vormt het uitgangspunt van het artikel van BERT ROEBBEN. Vertrekkend vanuit een reflectie op de ontwikkelingstaken van de jongeren en wat zij nodig hebben om die zinvol op te nemen, verkent hij een aantal nieuwe theologische denkpistes. In het tweede deel van deze bijdrage verbindt hij deze nieuwe perspectieven aan concrete uitdagingen voor de pastoraal.
Leessleutel bij: de oogst is groot, arbeiders zijn er weinig.
Met deze leessleutel willen we je een hulpmiddel geven bij het lezen en verwerken van dit artikel. De vragen volgen de opbouw van de tekst en nodigen je uit om stil te staan bij de inhoud en de link te leggen met de eigen concrete praktijk. Niet alle vragen moeten aan bod komen en het is goed op voorhand te reflecteren over de selectie die je wil maken. De nummering verwijst naar de overeenkomstige pagina’s van het oorspronkelijke artikel in het jaarboek ‘Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk’.
Leessleutel bij: de pastorale dimensie van een school of instelling voor bijzondere jeugdzorg
Met deze leessleutel willen we je een hulpmiddel geven bij het lezen en verwerken van dit artikel. De vragen volgen de opbouw van de tekst en nodigen je uit om stil te staan bij de inhoud en de link te leggen met de eigen concrete praktijk. Niet alle vragen moeten aan bod komen en het is goed op voorhand te reflecteren over de selectie die je wil maken. De nummering verwijst naar de overeenkomstige pagina’s van het oorspronkelijke artikel in het jaarboek ‘Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk’.
Leessleutel bij: een pastoraal voor het leven
Met deze leessleutel willen we je een hulpmiddel geven bij het lezen en verwerken van dit artikel. De vragen volgen de opbouw van de tekst en nodigen je uit om stil te staan bij de inhoud en de link te leggen met de eigen concrete praktijk. Niet alle vragen moeten aan bod komen en het is goed op voorhand te reflecteren over de selectie die je wil maken. De nummering verwijst naar de overeenkomstige pagina’s van het oorspronkelijke artikel in het jaarboek ‘Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk’.
Leessleutel bij: het primaat van de religieus-christelijke dimensie in de pedagogie van Don Bosco
Met deze leessleutel willen we je een hulpmiddel geven bij het lezen en verwerken van dit artikel. De vragen volgen de opbouw van de tekst en nodigen je uit om stil te staan bij de inhoud en de link te leggen met de eigen concrete praktijk. Niet alle vragen moeten aan bod komen en het is goed op voorhand te reflecteren over de selectie die je wil maken. De nummering verwijst naar de overeenkomstige pagina’s van het oorspronkelijke artikel in het jaarboek ‘Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk’.
Leessleutel bij: jongerenpastoraat als openbaringskunde en zorg voor de ziel
Met deze leessleutel willen we je een hulpmiddel geven bij het lezen en verwerken van dit artikel. De vragen volgen de opbouw van de tekst en nodigen je uit om stil te staan bij de inhoud en de link te leggen met de eigen concrete praktijk. Niet alle vragen moeten aan bod komen en het is goed op voorhand te reflecteren over de selectie die je wil maken. De nummering verwijst naar de overeenkomstige pagina’s van het oorspronkelijke artikel in het jaarboek ‘Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk’.
Met Jeremia op stap
In Hechtel heeft men vanuit de PAG het initiatief genomen om spiritualiteits- of gespreksavonden te organiseren voor de leerkrachten.
Met de profeet Jeremia als gids is er ruimte voor reflectie en bezinning.
Met Samuel op stap
In Hechtel heeft men vanuit de PAG het initiatief genomen om spiritualiteits- of gespreksavonden te organiseren voor de leerkrachten.
Met Samuel als gids is er ruimte voor reflectie en bezinning.
Spiridag voor PAG-leden
Dag voor de leden van de PAG met input voor zichzelf, maar evenzeer interessante draaiboeken rond overlijden.
Uitdagingen voor een hedendaagse pastoraal
Aan de hand van een aantal uitdagingen, gelinkt aan fragmenten uit de Bijbel
kan je met de PAG, collega’s, ouders ... stilstaan bij de pastoraal op je eigen
school, in je eigen voorziening ...
Zorg voor de schepping
Een zoektocht naar christelijke zingeving in de maatschappij vandaag. In het OOOC De Waai wil men vanuit een christelijk pastorale hoek meewerken aan de milieuproblematiek.