Krachtlijnen in onze aanpak

Op vlak van vorming, begeleiding en animatie

 • Als vormings- en animatiedienst richten we ons tot de organisaties maar ook tot individuele personen om hen te ondersteunen bij het implementeren en integreren van de salesiaanse identiteit.
 • We werken vraag- en aanbodgestuurd.
 • Bewust van de verscheidenheid en diversiteit van de salesiaanse initiatieven en werkdomeinen kiezen we voor een gedifferentieerde aanpak.
 • We investeren voldoende tijd in het uitklaren van de vragen die ons gesteld worden. Onder een geformuleerde behoefte gaan vaak verschillende complexe leer- of begeleidingsvragen schuil. Pas als deze uitgeklaard zijn, wordt in overleg bekeken of wij een adequaat antwoord kunnen bieden.
 • Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van vorming en begeleiding waarbij een traject afgelegd wordt op maat van de organisatie en de deelnemers.

 

 

Voor de mensen tot wie we ons richten

 • Wij beschouwen de volwassenen waarvoor en met wie wij werken als ervaringsdeskundigen. Door reflectie op hun ervaring, gesprek met anderen en confrontatie met nieuwe theoretische inzichten willen wij hen brengen tot een vorm van integrerend leren.
 • Iedere mens stuurt zijn leer- en groeiproces zelf en is daar ook zelf verantwoordelijk voor. Het bieden van een krachtige leer- en ondersteuningsomgeving waarin dit leren kan plaatsvinden en die tegelijk veilig en uitdagend is, behoort tot onze opdracht.
 • Belangrijk voor ons is de voortdurende terugkoppeling naar de praktijk.
 • In onze vorming en animatie willen we mensen enerzijds bevestigen in wat ze zijn en doen en anderzijds ook prikkelen en uitdagen om in beweging te blijven.
 • Wij vertrekken van een communicatief model waarbij de betrokkenen van elkaar kunnen leren.
 • Wij kiezen voor een responsabiliserende aanpak waarbij het zelfsturend vermogen van een organisatie en haar medewerkers zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.

 

 

Voor onze interne werking en de relatie met de organisaties waarmee we samenwerken

 • Een doorgedreven streven naar kwaliteit is voor ons een belangrijke principe in heel onze werking en ons aanbod.
 • De persoonlijke professionele ontwikkeling van iedere medewerker en de blijvende ontwikkeling van onze organisatie zijn voor ons hefbomen voor het garanderen van kwaliteit. Hieraan werken we onder meer door zelfevaluatie, feedback, ons laten bevragen en adviseren door anderen, studie en vorming...
 • Het salesiaanse opvoedingsproject en de salesiaanse, gelovige spiritualiteit zijn voedingsbodem, referentiekader, toetssteen en doel van ons denken en handelen.
 • Alle kennis en vaardigheden die we verwerven willen we graag in wederzijds respect delen en doorgeven aan anderen.
 • Wij willen tenvolle de eigenheid en autonomie van de organisaties waarmee we samenwerken respecteren zonder de trouw aan onze eigen uitgangspunten uit het oog te verliezen.