Duiding
Jaarboek 2008

Duiding

 

Om de salesiaanse spirit en aanpak op een trouwe en zinvolle manier te actualiseren, te beleven en in praktijk te brengen, moeten we telkens opnieuw terugkeren naar het oorspronkelijke charisma van Don Bosco zelf. Zijn eigen geschriften zijn hiervoor een uitgelezen toegangsweg. Daarom bundelen we in dit jaarboek een aantal teksten van Don Bosco geschreven tussen 1845 en1877, aangevuld met een aantal getuigenissen van andere auteurs uit die periode.
Meer dan tot een lezing uit nostalgie of ‘historische interesse’ dagen deze teksten ons uit tot een persoonlijk op weg gaan met Don Bosco. Hem moeten we vandaag handen, voeten en vooral een hart geven.
De teksten van Don Bosco brengen ons in dialoog met de traditie en werpen doorheen dit gesprek een nieuw licht op ons eigen leven en engagement. Het kan ons bevestigen in onze aanpak en keuzes maar ook intens uitdagen. Tegelijk kan ons instappen en gestalte geven aan de traditie deze op haar beurt vernieuwen en verhelderen. Zo behoeden we traditie voor verstenen en houden we ze inspirerend en aantrekkelijk. Traditie is immer niet het doorgeven van kennis maar het doorgeven van leven.

 

terug naar overzicht

Inhoud

Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften & getuigenissen. 1845-1877

Inhoud

Voor de keuze van de teksten hebben we ons gebaseerd op het werk van Pietro Braido, 'Don Bosco educatore. Scritti e testimonianza’. Hij maakt daarin een selectie van de meest relevante pedagogische geschriften van Don Bosco. We beperken ons in dit boek tot de geschriften uit de periode 1845-1877. In de komende jaren plannen we nog een uitgave van teksten van Don Bosco, geschreven tussen 1877 en 1888.
Het geheel werd geordend in drie delen die elk een periode van ongeveer tien jaar beslaan en waarin telkens ook een zekere eenheid te vinden is.
Elk deel wordt voorafgegaan door een korte inleiding waarin de teksten gesitueerd worden en de nodige achtergronden gegeven worden voor een goed begrip ervan.

 

DEEL I    FRAGMENTEN EN DOCUMENTEN UIT DE BEGINPERIODE VAN HET ORATORIO (1845-1854)
 
Deze teksten bieden een nog vrij onbevangen kijk van Don Bosco op de groei  en ontplooiing van zijn werk in het Oratorio. Gaandeweg wordt
  Don Bosco zich bewust van zijn eigen specifieke zending bij de jeugd en ontwikkelt hij een eigen pedagogische aanpak.

1. Inleiding

2. Opzet en weerklank van een aantal activiteiten van Don Bosco
    2.1   Inleiding
            Uit de Kerkgeschiedenis (1845)
    2.2   Het begin van het Oratorio in Turijn-Valdocco
            Brief aan markies Michele Benso di Cavour (1846)
    2.3   Zondagsscholen en ontspanning op zondag voor armen (1846)
            Brief aan de directeur van de Letture di famiglia
    2.4   Aan de jeugd
            Uit Il giovane provveduto (1847)
    2.5   Voorwoord
            Uit de Bijbelse Geschiedenis (1847)
    2.6   Brief van een onderwijzer over de Bijbelse Geschiedenis voor het gebruik in de school, samengesteld door priester Bosco (1847)
    2.7   Voorwoord
            Uit de Bijbelse Geschiedenis (1853)
    2.8   Het Oratorio van de heilige Franciscus van Sales
            Uit de krant L’Armonia (1849)
    2.9   Het Oratorio van de heilige Franciscus van Sales
            Uit de krant Il Conciliatore Torinese (1849)
    2.10 Het decimaal metriek stelsel in zijn eenvoudigste vorm, voor vakleerlingen en landelijke bevolking
           Uit de krant Il conciliatore Torinese (1849)
    2.11 Presentatie van het Oratorio van Don Bosco in een tijdschrift voor leraars en opvoeders
            Uit ‘Giornale della Società d’Istruzione e d’Educazione’ (1849)
    2.12 Brief aan koning Victor Emmanuel II (1849)
    2.13 Aan de beheerders van het ‘Werk voor het onderricht aan de bedelaars’ (1850)
    2.14 Verslag van de algemeen econoom Ottavio Moreno ten gunste van don Cocchi, Don Bosco en de theoloog Saccarelli (1851)
    2.15 Circulaire voor een openbare loterij ten gunste van een werk van sociale en religieuze ondersteuning (1851)

3. Gesprek met Urbano Rattazzi (1854)
    3.1 Inleiding
    3.2 Tekst

  

DEEL II    VERHALENDE TEKSTEN WAARUIT DE PEDAGOGIE VAN DON BOSCO OPLICHT (1854-1863)
 
Hoewel Don Bosco zich meer en meer bewust wordt van zijn eigen pedagogische aanpak ontwikkelde deze zich voornamenlijk als een ‘beleefde
  werkelijkheid’. Dit wil zeggen, vanuit de praktijk en niet vanuit een theoretische reflectie. Dit blijkt uit een reeks geschriften die in dit tweede deel
  samengebracht zijn. Het zijn teksten waarin de pedagogie van Don Bosco verhalenderwijs naar boven komt. Ook de evolutie van het Oratorio in
  strikte zin naar een veelheid van initiatieven (avondscholen, werkplaatsen, college, internaat...) en de prille stappen van Don Bosco als stichter 
  van de salesiaanse congregatie is in deze teksten terug te vinden.

1. Inleiding

2. Eerste Herinneringen aan het Oratorio
    2.1 Inleiding
    2.2 Proeve van een reglement voor het jongens-Oratorio van de heilige Franciscus van Sales in Turijn in de zone Valdocco. Inleiding
    2.3 Korte historische schets van het Oratorio van de heilige Franciscus van Sales
    2.4 Historische schetsen van het Oratorio van de heilige Franciscus van Sales

3. Van de ‘Geschiedenis van Italië’ (1855) tot ‘Reglement van de congregatie van de heilige Franciscus van Sales’
    3.1 Inleiding
    3.2 Doel en inleiding van deze geschiedenis
          Uit de ‘Geschiedenis van Italië’ (1855)
    3.3 Circulaire voor een loterij (1857)
    3.4 Een feestelijke dag in het Oratorio van de heilige Franciscus van Sales
          Uit de krant L’Armonia (1858)
    3.5 Reglement van de congregatie van de heilige Franciscus van Sales (1859)

 

DEEL III    NORMATIEVE EN PARADIGMATISCHE GESCHRIFTEN (1863-1877)
  De explosieve expansie van zijn werken en de groei van zijn congregatie dwingt Don Bosco stilaan tot een synthese te komen van zijn
  spiritualiteit en zijn pedagogie. Het verplicht hem ook werk te maken van een aantal normerende en structurerende teksten om de (vaak nog
  zeer jonge) salesianen die leiding moeten geven aan de nieuwe stichtingen in binnen- en buitenland op weg te zetten, te bevestigen of bij te
  sturen. Ook voor derden die daar naar vragen, schetst hij de contouren van zijn aanpak.

1. Inleiding

2. Vertrouwelijke raadgevingen aan de directeurs (1863)
    2.1 Inleiding
    2.2 Tekst

3. Gesprek tussen Don Bosco en de onderwijzer Francesco Bodrato (1864)
    3.1 Inleiding
    3.2 Tekst

4. Aanbevelingen aan de missionarissen (1875)
    4.1 Inleiding
    4.2 Tekst

        

terug naar overzicht

Bestellen

Opnieuw van Don Bosco vertrekken. Geschriften & getuigenissen. 1845-1877

Technische gegevens

Formaat: 16 x 24 cm
Bladzijden: 266
Gedrukt op Bioset 90 gr
Kaft: tweekleurendruk
Kostprijs: € 14

 

Bestellen

Online via het bestelformulier

 

of via
Don Bosco Vorming & Animatie
Don Boscolaan 15
3050  Oud-Heverlee

Tel  016/47 91 24 

vormingenanimatie(at)donbosco.be

 

 

terug naar overzicht