Deskundig in onmacht. Structuur hanteren in de leefgroep.
Sinds het ontstaan van de orthopedagogie(k) wordt structuur naar voor geschoven als ťťn van de belangrijkste middelen binnen de orthopedagogische praktijk. MARC DE VEIRMAN gaat op zoek naar een invulling voor dit veel gebruikte begrip en naar een vertaling voor de praktijk van de (leef)groepswerking. Het is binnen deze realiteit dat de nood tot structurerend werken het meest aan de oppervlakte komt. Het beantwoorden van deze nood vinden we vooral terug in het handelend optreden van de begeleider en in het organiseren van de werkelijkheid.
Emancipatorisch werken
PATRICK VANDELANOTTE concentreert zich in deze bijdrage op het 'emancipatorisch' opvoeden dat sinds de jaren '60 een Copernicaanse revolutie teweeg bracht in het pedagogisch denken. Hij schets de achtergronden en de krachtlijnen van dit denken en toetst van daaruit het emancipatorisch opvoeden aan het opvoedend handelen van Don Bosco en aan het opvoedingsproject van de salesianen van Don Bosco. Hij rondt zijn artikel af met een concreet praktijkvoorbeeld: 'emancipatorisch werken en cliŽntenparticipatie in het OOOC De Waai in Eeklo'.
Gezinsbegeleiding in een dagcentrum: in gesprek met het opvoedingsproject.
In het eerste deel van dit artikel licht INGE POUILLON de gezinsgerichte hulpverleningsmethode van Walter Hellinckx toe om een theoretisch kader te schetsen. Het tweede deel is een praktische verkenning hoe men in een salesiaans geÔnspireerd dagcentrum met deze methode werkt en welke resultaten dit tot nu toe heeft opgeleverd. Aan het einde van dit tweede deel wordt explicieter ingegaan op het al dan niet aansluiten van deze methode bij de salesiaanse opvoedingsvisie. Ook hier blijkt een vruchtbare dialoog uit te groeien.
Het contextuele denken in dialoog met Don Bosco. Een reflectie bij het salesiaans opvoedingsproject.
MARLEEN HEYLEN geeft in dit artikel een bondig overzicht van de krachtlijnen van de contextuele gezinstherapie van Ivan Boszormenyi-Nagi. In een tweede beweging brengt ze deze therapie in dialoog met het opvoedingsproject. Tenslotte verkent ze hoe het contextuele denken het salesiaanse opvoedingsdenken kan inspireren en verrijken.
Hoe biedt structuur de hulpverlener veiligheid en perspectief?
Structuur kan nooit helemaal tegemoet komen aan de noden in de praktijk. Er blijft altijd een 'tekort' waarmee de jongere ons door zijn gedrag in de praktijk confronteert. TOM VAN NEVEL toont aan dat dit tekort een kans, zelfs een noodzaak is om schijnbaar uitzichtloze begeleidingen terug op het spoor te zetten.
Wat maakt handelen tot pedagogisch handelen
Patrick Vandelanotte is als orthopedagoog werkzaam in het OOOC De Waai in
Eeklo. In deze bijdrage concentreert hij zich wat ons handelen tot pedagogisch
handelen maakt. Geen discours over principes en wondermiddeltjes maar wel
over invloeden en kapstokken die opvoeding mogelijk maken en die opvoeders
kunnen helpen op de weg die ze afleggen met kinderen en jongeren.
Aanverwante thema's: kwetsbare jongeren